Sarah Featon - Print - Kohekohe

LOGIN TO VIEW THE PRICE

A3 Tintoretto Sarah Featon, Kohekohe, Dysoxylum spectabile, about 1885, watercolour. Purchased 1919. Te Papa (1992-0035-2277/76)